Ethische- en beroepscode Ned. Ver. van Counselors (NVVC)

Het basisprincipe van de NVVC is "eerst mens, dan deskundige".

Leden van de Nederlandse Vereniging van Counselors, de NVVC, conformeren zich door hun lidmaatschap aan de door de Algemene Ledenvergadering geaccordeerde ethische- en beroepscode.

Doel
Het doel van de NVVC ethische- en beroepscode is om de aangesloten counselors een leidraad te bieden bij het beoefenen van hun beroep.

1. Proces van de counseling
1.1 In het eerste gesprek maakt de counselor samen met de cliënt afspraken over de kosten, beoogde resultaat en taak/rol van de counselor en cliënt en zo mogelijk de duur en doorlooptijd van het counseling traject.

1.2 In de vervolg gesprekken checkt de counselor samen met de cliënt regelmatig de voortgang van het counseling proces en de mate waarin het beoogde resultaat wordt gehaald.

1.3 De counselor begeleidt de cliënt bij het vinden van diens eigen mogelijkheden om een antwoord te vinden op zijn of haar probleem.

1.4 De counselor is zich binnen de counselingrelatie bewust van de gelijkwaardigheid van counselor en cliënt buiten deze relatie en van de tijdelijkheid van de counselingrelatie.

1.5 De counselor erkent het recht van iedereen om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen en om de eigen levensloop te bepalen. De counselor laat de cliënt de ruimte om eerder genomen beslissingen te veranderen of op gemaakte keuzen terug te komen.

1.6 De counselor stemt af op en heeft respect voor het wereldbeeld, ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de cliënt op fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel niveau.

1.7 De counselor maakt geen onderscheid naar nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, politieke of sociale status van de cliënt.

2. Professionaliteit
2.1 De counselor is alert op eigen persoonlijke beperkingen en mogelijk interferent gedrag. De counselor neemt de verantwoordelijkheid hiervoor door, als dat nodig is, zelf begeleiding te zoeken en/of de cliënt door te verwijzen.

2.2 De counselor zet alleen interventies in die de cliënt in zijn/haar waarde laten. Seksuele handelingen maken nooit deel uit van het interventierepertoire.

2.3 De counselor past alleen interventies toe waarin hij/zij voldoende bekwaamd is. De counselor zal de cliënt er nooit van weerhouden een arts of anderszins geschoolde professional te consulteren.

2.4 De counselor waakt ervoor dat de cliënt niet afhankelijk wordt van de counselor en/of de sessies.

2.5 De counselor heeft er op enige wijze voor gezorgd dat eventuele schade, waar hij als counselor op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt is. Bijvoorbeeld door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

2.6 De counselor maakt persoonlijke werkaantekeningen van de gesprekken. Dit om de eigen aanpak te kunnen toelichten bij eventuele schade waar de counselor op wordt aangesproken.

3. Ecologie
3.1 De counselor handelt in het belang van de cliënt en is zich bewust dat het traject van invloed is op de in- en externe ecologie van de cliënt.

3.2 De counselor is zich bewust van de grote invloed die hij of zij kan hebben op de cliënt en zal daar integer mee omgaan.

3.3 Bij vermenging van bestaande relaties zal de counselor zich bezinnen op zijn positie en de mogelijke consequenties voor de counselingrelatie met de cliënt bespreken.

3.4 Het is nooit toegestaan voor de counselor om naast de counselingrelatie een seksuele relatie met een cliënt aan te gaan.

3.5 De counselor dringt niet verder in het privéleven van de cliënt door dan nodig is om de cliënt te helpen zijn/haar gestelde doel te bereiken.

3.6 Het beroep van NVVC counselor dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, waarin de rechten en de plichten van counselors, alsmede de rechten en plichten van de cliënten worden geregeld.

3.7 Binnen de wettelijke kaders houdt de counselor gegevens geheim die beroepshalve als geheim zijn toevertrouwd of waarvan de counselor het vertrouwelijk karakter kan begrijpen. Dit geldt voor gegevens rechtstreeks van een cliënt gekregen, maar ook voor informatie die de counselor tijdens intervisie, supervisie of op een andere manier beroepshalve ter kennis is gekomen.

3.8 De counselor kan op basis van zwaarwegende argumenten de geheimhoudingsplicht laten prevaleren boven de wettelijke verplichting om gegevens beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat de counselor over dit besluit overleg pleegt met één of meer deskundige(n).

4. Voorbeeldfunctie en ontwikkeling
4.1 De counselor heeft een voorbeeldfunctie.

4.2 De counselor streeft naar congruentie en is betrouwbaar en oprecht.

4.3 De counselor draagt zorg voor de eigen ontwikkeling. Indien de counselor door disbalans niet in staat is zijn of haar werk naar behoren te verrichten, schort de counselor zijn of haar werkzaamheden op tot dat hervatting weer verantwoord is.

4.4 De counselor blijft beroepsmatig in ontwikkeling en staat open voor nieuwe inzichten en methoden door het lezen van (vak)literatuur, het volgen van bij- en nascholingen, het bezoeken van symposia, het deelnemen aan intervisie bijeenkomsten en/of het gebruik maken van mogelijkheden van supervisie. De counselor zal zijn professionaliteit op peil houden.

4.5 De counselor is collegiaal richting andere beroepscounselors en zal het imago van het beroep van counselor niet opzettelijk of door nalatigheid aantasten.

Ethische en beroepscode, NVVC 2009 http://www.nvvc.nu/